I. Předmět úpravy
Přehled obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke školní jídelně:
Zákony:  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky:

Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Dne 1. 1. 2012 vstoupila v platnost novela vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 30. 12. 2011 pod číslem 463.

Nově vyhláška definuje pojem oběd. Ten musí zahrnovat nejen hlavní jídlo, ale také polévku nebo předkrm, nápoj, případně doplněk.

 Finanční norma - metodika spotřebního koše

Všechny zákony a vyhlášky jsou v platnosti ve znění pozdějších změn a předpisů.

 

II. Vnitřní řád

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků ze základních škol, žáků ze středních škol a pracovníků školských zařízení, cizích strávníků a seniorů.

Školní jídelna  provozuje hospodářskou (doplňkovou) činnost.

Školní jídelna připravuje na základě předložené lékařské zprávy bezlepkovou dietu.

Bližší informace podá ředitelka školní jídelny.

 

Organizace provozu stravování - doba výdeje obědů:

pro žáky  - od 11:45 hod. do 14:45 hod.

cizí strávníci v rámci doplňkové činnosti:

v době od 11:00 hod. do 11:45 hod. v celém prostoru jídelny

v době od 11:45 hod. do 14:45 hod.  v odděleném prostoru v zadní části jídelny

Cizí strávníci v rámci doplňkové činnosti do jídlonosičů v době od  11:00 hod. do 11:45 hod. O udělení výjimky je potřeba informovat ředitelku školní jídelny, která posoudí a následně povolí dle závažnosti výdej oběda do jídlonosičů po 11:45 hodině. V době nepřítomnosti ředitelky ŠJ, o výdeji do jídlonosičů po 11:45 hod. rozhodne vedoucí kuchařka.

Ceny stravného od 1. 7. 2022
 • žáci 7 let - 10 let: Kč 32,-       ( fin. norma Kč 27,83 + 4,17 DPH )
 • žáci 11 let - 14 let: Kč 34,-     ( fin. norma Kč 29,57 + 4,43 DPH )
 • žáci starší 15 let: Kč 36,-        ( fin. norma Kč 31,30 + 4,70 DPH )
 • žáci EOA a gymnázia: Kč 36,- ( fin. norma Kč 31,30 + 4,70 DPH)
 • cizí strávníci: Kč 75,-
 • ( fin. norma Kč 37,- + 9,78 DPH 15 % + věcné a režijní náklady Kč 28,22 )
 • ( fin. norma Kč 37,- + 6,82 DPH 10 % + věcné a režijní náklady Kč 31,18 )

Placení stravného:

 1. složenkou, bankovním převodem - částka k úhradě na vyžádání u p. účetní, číslo BÚ jídelny: 1533431/0100 + v. s.
 2. fakturou pouze pro organizace - po vystavení faktury za odebrané obědy v předešlém měsíci - pracovní den následujícího měsíce bude vystavena faktura na obědy za předchozí měsíc - zaplatit do termínu splatnosti
 3. hotově - cizí strávníci - ve dvou dnech v měsíci  (přesné datum vyvěšeno na vstupních dveřích do budovy a v prostoru vestibulu) - výjimečné platby - hotově - během měsíce povolí ředitelka školní jídelny.
 4. platebními kartami mohou platit všichni strávníci (jak cizí strávníci, tak rodiče žákům)
 5. běžným účtem

Termíny placení:

 1. složenkou, převodem - předem do posledního dne v měsíci a to do 14:30 hodin
 2. Zaměstnanci + cizí strávníci: trvalým příkazem, složenkou, platebními kartami
 3. Při nezaplacení stravného v daném měsíci
 • složenkou - do doby zaplacení nebude mít strávník stravu
 • běžným účtem
Přihlašování a odhlašování stravy v daném termínu
 1. osobně - v kanceláři účetní ŠJ
 2. telefonicky - 412 516 745
 3. e-mailem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 4. přes objednávací terminál
 5. přes internet - www.strava.cz (přihlašovací jméno a heslo obdržíte v kanceláři ŠJ)

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování, a to po dobu školní docházky. Přihlášku ke stravování je nutné odevzdat vyplněnou p. účetní před zahájením stravování ve školní jídelně. Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní apod.) je strávník povinen včas nahlásit ředitelce ŠJ nebo účetní ŠJ. Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu.

V případě nemoci, při neodhlášení stravy, má žák školy nárok 1. den odebrat stravu do jídlonosičů za původní cenu. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu počítána plná cena oběda a to Kč 75,-.

Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem. Strávníci používají Děčínskou kartu, kterou je možné zakoupit jak u p. účetní v kanceláři ŠJ, tak v DPMD, a.s. Děčín. Cena karty je Kč 89,-.

Stravovací karta slouží k:
 1. objednávání obědů
 2. odhlašování obědů
 3. výdeji stravy
Ztráta nebo zapomenutí karty
 1. pokud strávník zapomene kartu na oběd, může si po zadání hesla sám náhradní stravenku na oběd vytisknout.
 2. pokud strávník ztratí Děčínskou kartu, je povinen ztrátu nahlásit v kanceláři školní jídelny z důvodu zablokování neoprávněného výdeje oběda a následně si zakoupit kartu novou.
Úřední hodiny účetní ŠJ
 • po - pá od   7:30 hod. do  8:00 hod.
 • po - pá od 11:00 hod. do 12:00 hod.
 • po - pá od 12:30 hod. do 14:00 hod.
Vlastní organizace provozu:
 • v šatně je možnost odložení tašek a svršků nebo si vzít tašku ke stolu do jídelny,
 • při vstupu do jídelny se strávník zařadí v pořadí, v jakém přišel,
 • každý strávník si vezme tác a příbor,
 • u výdejního okénka strávník přiloží kartu k výdejnímu terminálu, kuchařka mu nalije polévku a zároveň mu vydá stravu,
 • strávník má možnost si přidat stravu - polévku, přílohy, omáčky, nápoj, dle možností,
 • po konzumaci oběda si strávník zkontroluje čistotu svého místa, zasune židli a odnese použité nádobí do okénka k mycí lince, kde si roztřídí použité nádobí,
 • ŠJ (kuchyň) zodpovídá za vydaný oběd pouze při předání u výdejního okénka (množství podávaného pokrmu, vzhled podávaného pokrmu atd.). Na případné připomínky je nutné upozornit okamžitě při převzetí oběda.

Znečistí-li strávník stůl, židli nebo podlahu, oznámí to dohledu.

Výdej obědů mimo školní jídelnu (cizí strávníci):  výdej pouze do hygienicky čistých jídlonosičů, zákaz výdeje do skleněných nádob. Pokud nebudou nádoby hygienicky čisté, nebude oběd do těchto nádob vydán. Pouze na talíř ve ŠJ.

Odebírá-li strávník obědy do jídlonosiče, zdržuje se v jídelně pouze po dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí oběda.

Zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostory školní jídelny.

Jídelní lístek je umístěn ve vestibulu jídelny a u výdejního okénka.

Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny ředitelky školní jídelny, vedoucí kuchařky, příp. dohledu.

Technické nebo hygienické závady hlásí strávník ředitelce školní jídelny nebo kterékoliv pracovnici ŠJ.

Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby zajišťuje dohled.

Problémy nebo své připomínky k provozu školní jídelny strávník hlásí ředitelce ŠJ. Úraz, nevolnost apod. hlásí strávníci ředitelce ŠJ, pracovnicím ŠJ nebo dohledu.

Tento provozní řád je umístěn ve vestibulu budovy.

 1. Ve školní jídelně se mohou stravovat cizí strávníci za předpokladu dodržování předepsaných zásad,
 2. Ke stravování je nutno se přihlásit nejpozději 24 hodin před započetím stravování.
 3. Výdej stravy je pouze proti platné stravovací kartě. Platby za stravování pro žáky a dospělé jsou hrazeny bezhotovostně předem, pro cizí strávníky vždy dva dny v měsíci hotově, v termínech určených účetní ŠJ nebo ředitelkou ŠJ,
 4. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu (24 hodin předem) se finanční ani věcná náhrada neposkytuje,
 5. Strava se vydává v hodinách určených k výdeji. Tyto jsou viditelně uvedené na místě obvyklém ve ŠJ,
 6. Strava pro strávníky škol se nevydává mimo školní jídelnu. Výjimku povolí ředitelka ŠJ ve zvlášť odůvodněných případech při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví,
 7. Obědy pro cizí strávníky je možné konzumovat na místě v jídelně nebo si je odnést domů v jídlonosičích,
 8. Strávníkovi nevzniká nárok na přídavek stravy,
 9. Dohledy jsou prováděny zaměstnanci školní jídelny - na jídelně a ve vestibulu. Tyto dohledy zodpovídají za pořádek na jídelně v době výdeje obědů. Objekt je střežen kamerovým systémem,
 10. Pro odkládání soukromých věcí (např. oblečení, tašky do školy…) slouží šatna ve vestibulu školní jídelny. Mimo tento prostor školní jídelna za soukromé věci neručí.
 11. Cenné věci (peníze, mobil. telefony, diáře, klíče…) doporučuji nosit při vstupu do jídelny při sobě a nenechávat je uloženy v šatně (volný vstup do šatny) - možný pohyb cizích osob,
 12. Ředitelka ŠJ má právo změnit jídelní lístek – dle možností dodávky surovin,
 13. Pokud se strávníkovi nezdá správná teplota podávaného oběda, nahlásí stížnost vedoucí kuchařce,
 14. § 122, odst. 4, „Školní stravování se řídí výživovými normami“
 15. Nárok na dotovaný oběd mají pouze žáci v době vyučování - podle § 119,
 16. Děti nemají nárok na dotovaný oběd jsou-li o prázdninách v družině, při ředitelském volnu a nebo v době nemoci,
 17. Ve školní jídelně je zavedený bezstravenkový identifikační systém objednávání, přihlašování a odhlašování stravy. Strava se vydává pouze na základě použití bezkontaktního čipu ( pouze dočasně ) a Děčínské karty. Bezkontaktní čip na výdej stravy se přenechává strávníkovi (klientovi) jídelny do bezúplatného užívání formou výpůjčky.
 18. Za bezkontaktní čip na výdej stravy je vybírána kauce ve výši 120,-- Kč za účelem úhrady případných nároků (škody) školní jídelny vzniklé poškozením, nevrácením. Pro případ, že ke dni zániku výpůjčky nebude bezkontaktní čip na výdej stravy vrácen nebo bude vrácen v poškozeném stavu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 120,-- Kč započitatelná na složenou kauci. Zánikem výpůjčky se rozumí uplynutí doby výpůjčky, den vrácení předmětu výpůjčky, či den následující po uplynutí šesti měsíců od posledního použití bezkontaktního čipu na výdej stravy. Bezkontaktní čip lze vrátit do jednoho měsíce po ukončení školní docházky. Rozumí se tím ukončení 9. třídy a studium na střední škole.
 19. V případě, že provoz školní jídelny bude ukončen dne 30.6. a v měsíci červenci nebude školní jídelna zajišťovat stravování, nebudou odhlašovány obědy zakoupené na poslední dva dny školního roku, a to z důvodu nakoupených zásob potravin (maso, zelenina, ovoce). O této podmínce jsou strávníci informováni předem v měsíci červnu prostřednictvím vedení školy.
 20. Přeplatky za odhlášené obědy na základě požadavku strávníka je možné převést během školního roku na další měsíc nebo vyplatit zpět plátci v hotovosti či na BÚ. Pokud přeplatek přesahuje zálohu na dva měsíce stravného, může ŠJ částku navíc vrátit na BÚ strávníka. Nevyzvednuté přeplatky během školního roku (týká se strávníků škol) se musí vrátit v měsíci červenci, dle uzávěrky k 30.6.
 21. Kdo se nestravuje ve školní jídelně, nemá přístup do prostor jídelny. Rodiče stravujících se dětí, mají možnost počkat na své děti ve vestibulu školní jídelny (výjimku povolí ředitelka školní jídelny - např. doprovod handicapovaného strávníka).
 22. Zákaz nošení do prostor budovy jakékoliv zbraně (řezné předměty, střelné zbraně, bodné předměty).
 23. Zákaz nošení a požívání alkoholických nápojů v prostorách budovy.

Jídelna je otevřena: 10:55 – 14:45 hodin

Děčín dne  1.7.2022

Vnitřní řád doplněn 1.7.2022

Ředitelka školní jídelny:
Petra Hašková DiS.

INFORMACE

Výdej obědů probíhá v době od 11:00 do 14:45 hod.

Výdej obědů do jídlonosičů a prodej houskových knedlíků pouze v době od 11:00 hod. do 11:45 hod. S platností od 1.9.2017. (Výňatek z Vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb.)

Pravidelný prodej houskových knedlíků.

Od 1.10.2015 jsme přešli na elektronické zpracování výpisů. Strávníkovi nebude připsána platba na obědy bez variabilního symbolu. Platba bez variabilního symbolu bude vrácena zpět na účet. Prosím o kontrolu variabilního symbolu.

Odhlášky, přihlášky na obědy, dotazy na platbu stravného - volejte na tel. číslo 412 516 745
nebo pište na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na doporučení lékaře zajišťujeme pro žáky a studenty individuální dietní stravu.

Pokud používáte operační systémem Android, je vám k dispozici aplikace pro přihlašování a odhlašování stravy. Aplikaci si můžete stáhnout zdarma na Google Play.

Změny v ochraně osobních dat - GDPR

Od 25.5.2018 platí nařízení EU o ochraně osobních údajů ( GDPR ), které zvyšuje ochranu osobních dat.
Zajišťování školního stravování umožňuje správcům osobních údajů jejich zpracování v souladu s nařízením GDPR, pokud jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro samotné zabezpečení školního stravování.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ